Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και συγκατατεθεί στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης . Εάν δεν συμφωνείτε να τηρείτε όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.

Το SexualHealthChannel.com διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ανά πάσα στιγμή. Η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας SexualHealthChannel.com σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Αυτός ο ιστότοπος δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές. Το περιεχόμενο του ιστότοπου SexualHealthChannel.com, συμπεριλαμβανομένου του κειμένου, των γραφικών, των εικόνων, των πληροφοριών και άλλου υλικού (“Περιεχόμενο”) που περιέχεται στον ιστότοπο SexualHealthChannel.com, προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το περιεχόμενο δεν προορίζεται να αντικαταστήσει την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, τη διάγνωση ή τη θεραπεία. Πάντα ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας ή άλλου ειδικευμένου φορέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης με οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε σχετικά με την ιατρική σας κατάσταση. Ποτέ μην παραβλέπετε την επαγγελματική ιατρική συμβουλή ή καθυστερείτε να την αναζητήσετε λόγω κάτι που έχετε διαβάσει στην ιστοσελίδα SexualHealthChannel.com.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και συγκατατεθεί στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε να τηρείτε όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Το SexualHealthChannel.com διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ανά πάσα στιγμή. Η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας SexualHealthChannel.com σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Αυτός ο ιστότοπος δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές. Το περιεχόμενο του ιστότοπου SexualHealthChannel.com, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, πληροφοριών που λαμβάνονται από δικαιοπάροχους και άλλου υλικού (“Περιεχόμενο”) που περιέχεται στον ιστότοπο SexualHealthChannel.com, προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το Περιεχόμενο δεν προορίζεται να υποκαταστήσει επαγγελματικές ιατρικές συμβουλές, διάγνωση ή θεραπεία. Πάντα ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας ή άλλου ειδικευμένου παρόχου υγειονομικής περίθαλψης με οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε σχετικά με την ιατρική σας κατάσταση. Ποτέ μην αγνοείτε επαγγελματικές ιατρικές συμβουλές ή καθυστερείτε να το αναζητήσετε λόγω κάτι που έχετε διαβάσει στον ιστότοπο SexualHealthChannel.com.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Το SexualHealthChannel.com σας επιτρέπει να βλέπετε ή να κατεβάζετε ένα μόνο αντίγραφο του υλικού στην ιστοσελίδα SexualHealthChannel.com αποκλειστικά για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Η αλληλεπικάλυψη του περιεχομένου μας για διανομή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένου του Ιστού, δεν επιτρέπεται εκτός αν αποκτήσετε άδεια χρήσης περιεχομένου από το SexualHealthChannel.com. Η σύνδεση με τον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων με μεμονωμένες σελίδες του ιστότοπού μας, επιτρέπεται.

Το Περιεχόμενο προστατεύεται από τα πνευματικά δικαιώματα βάσει των Ηνωμένων Πολιτειών και των ξένων νόμων Ο τίτλος του περιεχομένου παραμένει με το SexualHealthChannel.com ή τους δικαιοπαρόχους του. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου που δεν επιτρέπεται ρητά από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις αποτελεί παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και μπορεί να παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και άλλων νόμων. Το περιεχόμενο και οι λειτουργίες υπόκεινται σε αλλαγή ή τερματισμό χωρίς προειδοποίηση κατά τη συντακτική διακριτική ευχέρεια του SexualHealthChannel.com. Εάν παραβιάζετε οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, η άδειά σας για τη χρήση του περιεχομένου τερματίζεται αυτόματα και πρέπει να καταστρέψετε αμέσως όλα τα αντίγραφα οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου.

ΕΥΘΥΝΗ του SexualHealthChannel.com

Η χρήση του ιστότοπου SexualHealthChannel.com και του περιεχομένου του είναι με δική σας ευθύνη. Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο SexualHealthChannel.com, οι πληροφορίες μεταδίδονται μέσω ενός μέσου το οποίο είναι πέρα από τον έλεγχο και τη δικαιοδοσία του SexualHealthChannel.com. Συνεπώς, το SexualHealthChannel.com δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ή σχετίζεται με καθυστέρηση, αποτυχία, διακοπή ή καταστροφή οποιωνδήποτε δεδομένων ή άλλων πληροφοριών που μεταδίδονται σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου SexualHealthChannel.com.

Ο ιστότοπος SexualHealthChannel.com και το Περιεχόμενο παρέχονται «ως έχει». Η SexualHealthChannel.com και οι δικαιοπάροχοί της, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, αποποιούνται όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, νόμιμες ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων και καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Συγκεκριμένα, το SexualHealthChannel.com δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με τα ακόλουθα:

Η ακρίβεια, η αξιοπιστία, η πληρότητα, η τρέχουσα ή η επικαιρότητα του περιεχομένου, του λογισμικού, του κειμένου, των γραφικών, των συνδέσμων ή των επικοινωνιών που παρέχονται στη χρήση ενός ιστότοπου.
Η ικανοποίηση κυβερνητικών κανονισμών που απαιτούν την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με συνταγογραφούμενα φάρμακα όσον αφορά το περιεχόμενο που περιέχεται στον ιστότοπο SexualHealthChannel.com.

Σε καμία περίπτωση η SexualHealthChannel.com, οι δικαιοπάροχοι της ή οποιοιδήποτε τρίτα πρόσωπα που αναφέρονται στον ιστότοπο SexualHealthChannel.com δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχαίων και επακόλουθων ζημιών, τραυματισμών / αδικαιολόγητου θανάτου, απώλειας κερδών και ζημιών που προκύπτουν από απώλεια δεδομένων ή διακοπή λειτουργίας) που απορρέει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του ιστότοπου ή του Περιεχομένου, είτε βάσει εγγύησης, σύμβασης, αδικοπραξίας ή οποιασδήποτε άλλης νομικής θεωρίας, και εάν το SexualHealthChannel.com ενημερωθεί για το ενδεχόμενο τέτοιων ζημιών . Το SexualHealthChannel.com δεν ευθύνεται για σωματικές βλάβες, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου, που προκλήθηκαν από τη χρήση ή την κακή χρήση του ιστότοπου. Το περιεχόμενο ή οι δημόσιοι χώροι πρέπει να προσκομιστούν εντός ενός έτους από την ημερομηνία εμφάνισης του γεγονότος το οποίο οδήγησε σε τέτοια ενέργεια. Τα διορθωτικά μέτρα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις είναι αποκλειστικά και περιορίζονται σε αυτά που προβλέπονται ρητά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Το SexualHealthChannel.com μπορεί περιστασιακά να συνδεθεί με το περιεχόμενο ενός δικτυακού τόπου τρίτου μέρους. Το SexualHealthChannel.com δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων, των ιστότοπων τρίτων, των ιστότοπων που είναι πλαισιωμένα στον ιστότοπο SexualHealthChannel.com ή των διαφημίσεων τρίτων και δεν κάνει καμία παρατήρηση σχετικά με το περιεχόμενό τους ή την ακρίβειά τους. Η χρήση των ιστότοπων τρίτων με δική σας ευθύνη. Το SexualHealthChannel.com δεν υποστηρίζει κανένα προϊόν που διαφημίζεται στον ιστότοπο SexualHealthChannel.com.