Dengan menggunakan laman web ini, anda menandakan bahawa anda telah membaca dan bersetuju dengan Terma dan Syarat Penggunaan ini . Jika anda tidak bersetuju untuk mematuhi semua Terma dan Syarat Penggunaan, jangan gunakan laman web ini.

SexualHealthChannel.com berhak untuk mengemas kini Terma dan Syarat Penggunaan ini pada bila-bila masa. Penggunaan terus laman web SeksHealthChannel.com anda bermakna anda menerima perubahan tersebut.

ULASAN PERUBATAN

Laman web ini tidak memberikan nasihat perubatan. Kandungan laman web SeksHealthChannel.com, termasuk teks, grafik, imej, maklumat, dan bahan lain (“Kandungan”) yang terdapat di laman web SeksHealthChannel.com, bertujuan untuk tujuan maklumat dan pendidikan sahaja. Kandungan ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat perubatan, diagnosis, atau rawatan profesional. Sentiasa dapatkan nasihat doktor anda atau pembekal penjagaan kesihatan yang berkelayakan lain dengan mana-mana soalan yang anda ada mengenai keadaan perubatan anda. Jangan sekali-kali mengabaikan nasihat perubatan profesional atau menangguhkannya kerana sesuatu yang telah anda baca di laman web SeksHealthChannel.com.

TERMA DAN SYARAT PENGGUNAAN

Dengan menggunakan laman web ini, anda menandakan bahawa anda telah membaca dan bersetuju dengan Terma dan Syarat Penggunaan ini. Jika anda tidak bersetuju untuk mematuhi semua Terma dan Syarat Penggunaan, jangan gunakan laman web ini. SexualHealthChannel.com berhak untuk mengemas kini Terma dan Syarat Penggunaan ini pada bila-bila masa. Penggunaan terus laman web SeksHealthChannel.com anda bermakna anda menerima perubahan tersebut.

Laman web ini tidak memberikan nasihat perubatan. Kandungan laman web SexualHealthChannel.com, termasuk teks, grafik, gambar, maklumat yang diperoleh dari pemberi lesen, dan bahan lain (“Kandungan”) yang terdapat di laman SexualHealthChannel.com, hanya ditujukan untuk tujuan maklumat dan pendidikan. Kandungan tidak dimaksudkan untuk menjadi pengganti nasihat, diagnosis, atau rawatan perubatan profesional. Sentiasa dapatkan nasihat doktor anda atau penyedia perkhidmatan kesihatan lain yang berkelayakan dengan sebarang pertanyaan yang anda ada mengenai keadaan perubatan anda. Jangan sekali-kali mengabaikan nasihat perubatan profesional atau menangguhkannya kerana ada sesuatu yang telah anda baca di laman web SexualHealthChannel.com.

PENGGUNAAN KANDUNGAN

SexualHealthChannel.com membenarkan anda untuk melihat atau memuat turun satu salinan bahan di laman web SeksHealthChannel.com semata-mata untuk kegunaan peribadi anda, bukan komersial. Duplikasi Kandungan kami untuk diedarkan dengan cara apa pun termasuk di Web tidak dibenarkan melainkan anda memperolehi lesen kandungan dari SexualHealthChannel.com. Menghubungkan ke laman web kami, termasuk pautan ke halaman individu laman web kami, dibenarkan.

Kandungan ini dilindungi oleh hak cipta di bawah Amerika Syarikat dan undang-undang asing. Tajuk ke Kandungan kekal dengan SexualHealthChannel.com atau pemberi lesennya. Sebarang penggunaan Kandungan yang tidak dibenarkan dengan terma dan syarat ini adalah melanggar terma dan syarat ini dan mungkin melanggar hak cipta, tanda dagangan dan undang-undang lain. Kandungan dan ciri-ciri tertakluk kepada perubahan atau penamatan tanpa notis di discretion editorial SexualHealthChannel.com. Jika anda melanggar mana-mana terma dan syarat ini, izin anda untuk menggunakan Kandungan secara automatik tamat, dan anda mesti dengan serta-merta memusnahkan mana-mana salinan mana-mana bahagian Kandungan.

LIABILITY OF SexualHealthChannel.com

Penggunaan tapak SexualHealthChannel.com dan Kandungannya adalah pada risiko anda sendiri. Apabila menggunakan laman seksualHealthChannel.com, maklumat dihantar melalui medium yang berada di luar kawalan dan bidang kuasa SeksHealthChannel.com. Oleh itu, SexualHealthChannel.com tidak bertanggungjawab untuk atau berkaitan dengan kelewatan, kegagalan, gangguan, atau rasuah mana-mana data atau maklumat lain yang dihantar berkaitan dengan penggunaan tapak SexualHealthChannel.com.

Laman SexualHealthChannel.com dan Kandungan disediakan berdasarkan “apa adanya”. SexualHealthChannel.com dan pemberi lesennya, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, menolak semua jaminan, tersurat atau tersirat, berkanun atau sebaliknya, termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan tersirat untuk diperdagangkan, tidak melanggar hak pihak ketiga, dan kesesuaian untuk tujuan tertentu. Secara khusus, SexualHealthChannel.com tidak membuat pernyataan atau jaminan mengenai perkara berikut:

Ketepatan, kebolehpercayaan, kesempurnaan, masa kini, atau ketepatan masa Kandungan, perisian, teks, grafik, pautan, atau komunikasi yang disediakan pada atau melalui penggunaan tapak.
Kepuasan peraturan pemerintah yang memerlukan pendedahan maklumat mengenai produk ubat preskripsi berkenaan dengan Kandungan yang terkandung di laman SeksHealthChannel.com.

Sekiranya tidak, SexualHealthChannel.com, pemberi lesennya atau mana-mana pihak ketiga yang disebut di laman SeksHealthChannel.com boleh dikenakan sebarang ganti rugi (termasuk, tanpa batasan, kerosakan sampingan dan berbangkit, kecederaan diri / kematian salah, kehilangan keuntungan, dan kerosakan yang mengakibatkan dari data yang hilang atau gangguan perniagaan) yang terhasil daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan tapak atau Kandungan, sama ada berdasarkan jaminan, kontrak, tort, atau mana-mana teori undang-undang lain dan sama ada atau tidak SexualHealthChannel.com dinasihatkan mengenai kemungkinan kerosakan sedemikian . SexualHealthChannel.com tidak bertanggungjawab untuk sebarang kecederaan peribadi, termasuk kematian, yang disebabkan oleh penggunaan atau penyalahgunaan laman web ini. Kandungan atau kawasan awam mesti dibawa dalam masa satu tahun dari tarikh berlakunya peristiwa yang menimbulkan tindakan sedemikian. Remedi di bawah Terma dan Syarat ini adalah eksklusif dan terhad kepada yang dinyatakan dengan jelas dalam Terma dan Syarat ini.

ADVERTISING AND LINKS TO SITES LAIN

SexualHealthChannel.com kadang-kadang boleh mengaitkan kandungan laman web pihak ketiga. SexualHealthChannel.com tidak bertanggungjawab untuk kandungan pautan, tapak pihak ketiga, laman web yang dirangka dalam laman web SeksHealthChannel.com atau iklan pihak ketiga, dan tidak membuat apa-apa gambaran mengenai kandungan atau ketepatan mereka. Penggunaan laman web pihak ketiga anda adalah risiko anda sendiri. SexualHealthChannel.com tidak mengesahkan sebarang produk yang diiklankan di laman SeksHealthChannel.com.