Používaním tejto stránky potvrdzujete, že ste si prečítali tieto Podmienky používania a súhlasili s nimi. Ak nesúhlasíte s dodržiavaním všetkých podmienok používania, nepoužívajte túto stránku.

SexualHealthChannel.com si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať tieto Podmienky používania. Vaše ďalšie používanie webovej stránky SexualHealthChannel.com znamená, že tieto zmeny akceptujete.

LEKÁRSKE PORADENSTVO

Táto stránka neposkytuje lekársku pomoc. Obsah stránky SexualHealthChannel.com vrátane textu, grafiky, obrázkov, informácií a iného materiálu (ďalej len „Obsah“) obsiahnutého na stránke SexualHealthChannel.com je určený iba na informačné a vzdelávacie účely. Obsah nemá slúžiť ako náhrada za odborné lekárske poradenstvo, diagnostiku alebo liečbu. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa vášho zdravotného stavu sa vždy poraďte so svojím lekárom alebo iným kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Nikdy neignorujte odbornú lekársku pomoc ani ju neodkladajte kvôli tomu, čo ste si prečítali na webovej stránke SexualHealthChannel.com.

PODMIENKY POUŽITIA

Používaním tejto stránky potvrdzujete, že ste si prečítali tieto Podmienky používania a súhlasili s nimi. Ak nesúhlasíte s dodržiavaním všetkých podmienok používania, nepoužívajte túto stránku. SexualHealthChannel.com si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať tieto Podmienky používania. Vaše ďalšie používanie webovej stránky SexualHealthChannel.com znamená, že tieto zmeny akceptujete.

Táto stránka neposkytuje lekársku pomoc. Obsah stránky SexualHealthChannel.com vrátane textu, grafiky, obrázkov, informácií získaných od poskytovateľov licencie a iného materiálu („Obsah“), ktorý sa nachádza na stránke SexualHealthChannel.com, je určený iba na informačné a vzdelávacie účely. Obsah nemá slúžiť ako náhrada za odborné lekárske poradenstvo, diagnostiku alebo liečbu. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa vášho zdravotného stavu sa vždy poraďte so svojím lekárom alebo iným kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Nikdy neignorujte odbornú lekársku pomoc ani ju neodkladajte kvôli hľadaniu niečoho, čo ste si prečítali na webovej stránke SexualHealthChannel.com.

POUŽITIE OBSAHU

SexualHealthChannel.com vás oprávňuje prezerať alebo sťahovať jednu kópiu materiálu na webovú stránku SexualHealthChannel.com výhradne pre vaše osobné, nekomerčné použitie. Rozmnožovanie nášho obsahu za účelom distribúcie akýmkoľvek spôsobom vrátane na webe nie je povolené, pokiaľ nezískate licenciu na obsah od SexualHealthChannel.com. Odkaz na našu webovú stránku vrátane odkazov na jednotlivé stránky našej webovej stránky je povolený.

Obsah je chránený autorským právom podľa zákonov USA a zahraničných zákonov. Vlastníctvo obsahu zostáva na SexualHealthChannel.com alebo jeho poskytovateľoch licencií. Každé použitie obsahu, ktoré nie je výslovne povolené týmito zmluvnými podmienkami, je porušením týchto zmluvných podmienok a môže porušovať autorské práva, ochranné známky a iné zákony. Obsah a funkcie môžu byť zmenené alebo ukončené bez upozornenia na základe uváženia redakčného portálu SexualHealthChannel.com. Ak porušíte niektorú z týchto zmluvných podmienok, vaše povolenie na používanie obsahu sa automaticky skončí a všetky kópie ktorejkoľvek časti obsahu musíte okamžite zničiť.

ZODPOVEDNOSŤ SexualHealthChannel.com

Používanie stránok SexualHealthChannel.com a jej obsahu je na vaše vlastné riziko. Pri používaní stránky SexualHealthChannel.com sa informácie prenášajú cez médium, ktoré je mimo kontroly a jurisdikcia portálu SexualHealthChannel.com. SexualHealthChannel.com preto nepreberá žiadnu zodpovednosť za oneskorenie, zlyhanie, prerušenie alebo poškodenie akýchkoľvek údajov alebo iných informácií prenášaných v súvislosti s používaním stránky SexualHealthChannel.com.

Stránka SexualHealthChannel.com a Obsah sú poskytované na báze „is is is €“. SexualHealthChannel.com a jej poskytovatelia licencií v plnom rozsahu povolenom zákonom sa zriekajú všetkých záruk, výslovných alebo predpokladaných, zákonných alebo iných, vrátane, ale nielen, implikovaných záruk obchodovateľnosti, neporušovania práv tretích strán a vhodnosti pre konkrétny účel. SexualHealthChannel.com konkrétne neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa nasledujúcich skutočností:

Presnosť, spoľahlivosť, úplnosť, aktuálnosť alebo aktuálnosť Obsahu, softvéru, textu, grafiky, odkazov alebo komunikácií poskytovaných na alebo prostredníctvom používania stránok.
Spĺňanie vládnych nariadení vyžadujúcich zverejnenie informácií o liekoch viazaných na lekársky predpis v súvislosti s obsahom obsiahnutým na stránke SexualHealthChannel.com.

SexualHealthChannel.com, jej poskytovatelia licencií alebo akékoľvek tretie strany uvedené na stránke SexualHealthChannel.com nenesú v žiadnom prípade zodpovednosť za akékoľvek škody (vrátane, okrem iného, náhodných a následných škôd, zranenia osôb / neoprávnenej smrti, ušlého zisku a škôd, ktoré z toho vyplynú) (strata údajov alebo prerušenie podnikania), ktoré vyplývajú z používania alebo nemožnosti používať stránky alebo obsah, či už na základe záruky, zmluvy, deliktu alebo akejkoľvek inej právnej teórie a či sa spoločnosti SexualHealthChannel.com odporúča, či nie je takáto škoda, alebo nie , SexualHealthChannel.com nezodpovedá za žiadne zranenia osôb, vrátane smrti, spôsobené použitím alebo zneužitím stránky. Obsah alebo verejné priestory musia byť podané do jedného roka od dátumu udalosti, ktorá viedla k takémuto konaniu. Nápravné prostriedky podľa týchto zmluvných podmienok sú výhradné a obmedzujú sa iba na tie, ktoré sú výslovne uvedené v týchto zmluvných podmienkach.

REKLAMA A ODKAZY NA OSTATNÉ STRÁNKY

SexualHealthChannel.com môže príležitostne odkazovať na obsah webových stránok tretích strán. SexualHealthChannel.com nezodpovedá za obsah odkazov, webov tretích strán, webov zarámovaných v rámci stránok SexualHealthChannel.com alebo reklám tretích strán a nevydáva žiadne vyhlásenia týkajúce sa ich obsahu alebo presnosti. Používanie webových stránok tretích strán je na vaše vlastné riziko. SexualHealthChannel.com neschvaľuje žiadny produkt inzerovaný na stránke SexualHealthChannel.com.